Polityka prywatności

Ochrona Państwa danych osobowych jest dla nas szczególnie istotna. Szanując prawo do prywatności Użytkowników naszych Serwisów internetowych zapewniamy, że przetwarzamy Państwa dane, jak też dbamy o ich bezpieczeństwo z poszanowaniem przepisów prawa, w tym z poszanowaniem postanowień Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

W niniejszej Polityce Prywatności chcielibyśmy Państwa poinformować, o tym, jakich danych osobowych potrzebujemy od Państwa, w jakim celu je przetwarzamy oraz jakie przysługują Państwu w związku z tym uprawnienia.

Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Porsche Inter Auto Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-178) przy ul. Sekundowej 1, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000108213 (dalej: „my”). Mogą się Państwo z nami skontaktować przy pomocy numeru telefonu +48 22 223 15 15 oraz adresu e-mail: rodo@porscheinterauto.pl.

Ochrona Państwa danych osobowych ma dla nas duże znaczenie. Z tych m.in. względów w naszej firmie wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować we wszelkich kwestiach dotyczących Państwa danych osobowych na adres e-mail rodo@porscheinterauto.pl oraz pod numerem telefonu +48 22 223 15 15, jak też przy pomocy formularza kontaktowego znajdującego się na naszej stronie internetowej www.porscheinterauto.pl.

Spis treści:

1. Skąd mamy Państwa dane i do czego są one nam potrzebne
2. Na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane?
3. Czy będziemy ujawniać Państwa dane osobowe?
4. Jak długo będziemy przechowywać Państwa dane osobowe?
5. Skutki niepodania danych osobowych
6. Jakie prawa Państwu przysługują?
7. Pliki cookies
8. Bezpieczeństwo
9. Zmiany Polityki Prywatności

1. Skąd mamy Państwa dane i do czego są one nam potrzebne

 • Podczas korzystania z naszych serwisów i funkcjonalności tam zawartych gromadzimy Państwa dane osobowe. Dane te zbieramy bezpośrednio od Państwa, gdy korzystają Państwo z różnych funkcjonalności w naszych serwisach. Dzieje się tak np. podczas Państwa zapisów na jazdę testową, zapisów na usługę serwisową, podczas wpisywania przez Państwa danych do formularza kontaktowego, Państwa zapytań o ofertę, zapisu na newsletter i w innych przypadkach wskazanych w naszych serwisach.
 • Niezależnie od powyższego mogą nam Państwo przekazać również inne dane aniżeli dane wymagane w naszych funkcjonalnościach w serwisach podczas Państwa kontaktów z nami. W takim przypadku poinformujemy Państwa o zasadach przetwarzania tak pozyskanych danych osobowych.
 • Gromadząc Państwa dane dbamy o to, by przekazywali nam Państwo tylko te dane, które są niezbędne do realizacji naszych celów.
 • Dane udostępnione nam przez Państwa w naszych serwisach, jak też podane nam w kontaktach z nami będziemy przetwarzać w celach wynikających z funkcjonalności, przy których zostały one nam podane np. dane podane przy zapisie na jazdę próbną będą wykorzystywane tylko w celu realizacji jazdy próbnej, dane podane podczas zapisu na usługę serwisową będą wykorzystywane przez nas wyłącznie do celów umówienia i przygotowania Państwa wizyty serwisowej.
 • Gdy udzielą nam Państwo odrębnej dobrowolnej zgody będziemy przetwarzać Państwa dane w celach przesyłania Państwu informacji handlowych na temat oferowanych przez nas towarów i usług. W pewnych okolicznościach będziemy przetwarzać Państwa dane w celach marketingu bezpośredniego naszego i osób trzecich.
 • Podczas Państwa wizyty w naszych serwisach pewne Państwa dane będą zbierane automatycznie. Rozchodzi się tutaj głównie o takie dane jak Państwa adres IP, czy dane pozyskane za pośrednictwem identyfikatorów cookie i nim podobnych technologii.
 • Dane zebrane przez nas automatycznie są przede wszystkim wykorzystywane w celu wykonania transmisji komunikatów w naszych serwisach, jak też w celu dostarczenia żądanych przez Państwa usług. Posługujemy się też danymi zebranymi automatycznie do personalizacji treści i reklam oferowanych przez nas produktów i usług, przy czym odbywa się to w obrębie naszych serwisów i poza nimi na zasadach remarketingu (więcej na ten temat przeczytają Państwo w punkcie 7 Polityki Prywatności (link)).
 • Dane zebrane automatycznie będziemy również wykorzystywać do badania ruchu na naszych serwisach, badania ich popularności oraz do badań statystycznych oraz do pomiarów efektywności reklam.

2. Na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane?

Przetwarzamy Państwa dane zawsze zgodnie z celem, w jakim dane te zostały zebrane oraz na podstawie odpowiednich przepisów prawa. Możemy przetwarzać Państwa dane na różnych podstawach, przy czym może to być:

 • umowa zawarta między Państwem a nami (taką umową może być także świadczenie usług drogą elektroniczną);
 • Państwa zgoda;
 • obowiązek prawny;
 • prawnie uzasadniony interes realizowany przez nas lub przez osobę trzecią.

Przetwarzanie danych na podstawie umowy

Będziemy przetwarzać Państwa dane, gdy jest to niezbędne do zawarcia umowy, której są Państwo stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań na Państwa żądanie, przed zawarciem umowy np. zwrócą się Państwo do nas o przedstawienie oferty.

W sytuacji, gdy będziemy od Państwa pobierać dane, które są niezbędne do świadczenia przez nas naszych usług lub wykonania zamówienia (np. przy zamówieniu usługi Newslettera), dane te będą przez nas przetwarzane na podstawie umowy.

Przetwarzanie danych na podstawie zgody

W każdym przypadku, gdy będziemy pytali Państwa o udzielnie zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych, prawną podstawą uprawniającą nas do przetwarzania danych będzie Państwa zgoda.

Jeśli wyrażą Państwo taką zgodę, będziemy także przesyłali/przekazywali Państwu telefonicznie lub elektronicznie informacje handlowe na temat oferowanych przez nas towarów i usług.

Przetwarzanie na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez nas lub przez osobę trzecią

Państwa dane osobowe będą przez nas przetwarzane, gdy będzie to niezbędne do celów wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesów realizowanych przez nas lub przez osoby trzecie.

Nie będziemy jednak przetwarzać Państwa danych osobowych w sytuacji, gdy okaże się, że nadrzędny charakter wobec naszych interesów i ww. interesów osoby trzeciej będą miały Państwa interesy lub Państwa podstawowe prawa i wolności.

Z powyższych względów informujemy, że na podstawie naszego uzasadnionego interesu będziemy przetwarzać Państwa dane dla celu marketingu bezpośredniego naszego i osób trzecich polegającego na dopasowaniu treści i reklam w naszych w serwisach i w Internecie, w celach badań analitycznych w celach marketingowych, w celach statystycznych, jak też dla celów dochodzenia praw i obrony przed roszczeniami, dla celów dowodowych i archiwalnych.

Na tej samej podstawie będziemy też przetwarzać Państwa dane osobowe zbierane automatycznie w serwisach celem zapewnienia bezpieczeństwa sesji, zapewnienia jakości sesji oraz udostępnienia wszystkich funkcji naszych serwisów.

Obowiązek prawny

W pewnych sytuacjach jesteśmy zobowiązani przez obowiązujące przepisy prawa do przetwarzania Państwa danych osobowych z uwagi na ciążące na nas prawne obowiązki.

Rozchodzi się tutaj np. o sytuacje, w których musimy przechowywać Państwa dane np. dane wynikające z wystawionych faktur ze względów rozliczeniowo-podatkowych.

3. Czy będziemy ujawniać Państwa dane osobowe?

W niektórych przypadkach, gdy będzie to niezbędne będziemy uprawnieni do ujawnienia Państwa danych osobowych następującym grupom odbiorców:

 • naszym upoważnionym pracownikom i współpracownikom, którym Państwa dane osobowe będą ujawniane po to, by mogli wykonać swoje obowiązki;
 • podmiotom, którym powierzamy przetwarzanie Państwa danych osobowych w związku z wykonywaniem na naszą rzecz usług (przetwarzający), np. dostawcy narzędzi IT, agencje reklamowe, firmy wspierające organizację eventów, operatorzy narzędzi informatycznych Call Center, nasi doradcy;
 • innym odbiorcom danych – np. firmy świadczące usługi pocztowe i kurierskie, firmy ubezpieczeniowe, banki, firmy leasingowe, firmy transportowe, producenci zakupionych przez Państwa samochodów, importer - spółka Volkswagen Group Polska Sp. z o.o.;
 • organom publicznym, w tym urzędom skarbowym, Policji, organom ścigania, jeżeli zajdzie taka konieczność lub przewiduje to przepis prawa.

Dane możemy udostępnić spółkom z naszej grupy kapitałowej oraz Volkswagen Bank Polska S.A., Volkswagen Leasing GmBH Sp. z o.o. Oddział w Polsce, Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o., jak też Automobili Lamborghini S.p.A. i Bentley Motors Ltd (w przypadku istnienia podstawy prawnej).

Informujemy, że w zakresie obsługi procesu zakupu pojazdów, akcesoriów i części zamiennych, usług serwisowych, obsługi reklamacji i roszczeń gwarancyjnych, raportowania i audytowania, ustalania standardów obsługi klienta, kontroli jakości obsługi klienta współadministratorem Państwa danych będzie spółka Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Krańcowa 44, KRS 0000327143.

4. Jak długo będziemy przechowywać Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe przekazane nam w związku z zainteresowaniem i przestawieniem oferty będziemy przetwarzać przez okres niezbędny do obsługi Państwa zapytania o ofertę lub o jazdę testową nie dłużej jednak niż 6 miesięcy od czasu, gdy stracą Państwo zainteresowanie ofertą lub jazdą testową, gdy nie dojdzie do zawarcia umowy.

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe przetwarzane w związku i na podstawie umowy przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli przez 6 lat+1 rok od końca roku, w którym umowa została wykonana, w tym 6 lat to najdłuższy możliwy okres realizacji roszczeń z gwarancji, plus dodatkowy rok dodajemy na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili, problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia danych dla umów kończących się w danym roku.

W przypadku specjalnych akcji serwisowych możemy przetwarzać Państwa dane przez okres 10 lat licząc od końca roku, w którym umowa została wykonana.

W odniesieniu do pozostałych celów opartych na naszym uzasadnionym interesie przez okres ważności tych celów albo do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu, w każdym przypadku nie dłużej niż 10 lat.

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych przez okres w jakim te cele wynikające ze zgody lub z naszego prawnie uzasadnionego interesu pozostają ważne, ale nie dłużej niż 5 lat od ostatniego kontaktu z Państwem, a jeśli cofną Państwo zgodę lub wyrażą sprzeciw to do momentu cofnięcia zgody lub wyrażenia sprzeciwu.

W sytuacji, gdy nie będzie możliwe ustalenie Państwa ostatniego kontaktu z nami w serwisach wówczas będziemy przetwarzać Państwa dane do czasu cofnięcia przez Państwa zgody lub wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania (przypadek taki może wystąpić np. przy usłudze Newslettera).

Informacje wynikające plików cookies mogą być przechowywane w przeglądarce Państwa urządzenia końcowego przez okres 1 roku. Mogą Państwo także w każdej chwili skasować je samodzielnie, korzystając z ustawień przeglądarki internetowej, o czym więcej przeczytają Państwo jeszcze w punkcie 7 (link) do Polityki Prywatności.

Dodatkowo do chwili przedawnienia roszczeń będziemy przechowywać dowód udzielonej przez Państwa zgody dla celów dowodowych – wykazania faktów na wypadek ewentualnych roszczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

5. Skutki niepodania danych osobowych

Podanie przez Państwa danych osobowych potrzebnych do zawarcia umowy jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy. W przypadku braku podania danych osobowych wskazanych w umowie nie będzie możliwe jej zawarcie i realizacja.

Wyrażenie zgody na wykorzystanie części danych osobowych do działań marketingowych dotyczących oferowanych przez nas produktów i usług, jak też dotyczących produktów i usług naszych partnerów w komunikacji telefonicznej lub elektronicznej, jest dobrowolne i niepowiązane z umową. W przypadku niewyrażenia zgody nie będą Państwo otrzymywać od nas oraz naszych partnerów żadnych komunikatów handlowych drogą telefoniczną lub elektroniczną.

W sytuacji, gdy pozyskujemy Państwa zgodę na przetwarzanie danych osobowych, jest ona całkowicie dobrowolna. Jeśli nie wyrażą Państwo zgody, o którą prosimy wówczas nie podejmiemy działań których dotyczy ta zgoda. Mogą Państwo cofnąć wyrażoną zgodę w każdej chwili. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6. Jakie prawa Państwu przysługują?

W związku z faktem przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych posiadają Państwo:

 • prawo żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”);
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, które powoduje zaprzestanie przetwarzania przez nas Państwa danych w celach marketingu bezpośredniego;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, jeśli dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże będziemy dalej przetwarzać dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał uzasadniony powód;
 • prawo do przenoszenia danych przetwarzanych na podstawie Państwa zgody lub umowy, jak też prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 • jeśli podstawą przetwarzania przez nas Państwa danych jest Państwa zgoda, wówczas posiadają Państwo prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Wszystkie te powyżej wymienione uprawnienia mogą Państwo wykonać:

 • drogą mailową, wysyłając maila na adres: rodo@porscheinterauto.pl;
 • zwracając się do nas pisemnie na adres: Porsche Inter Auto Polska Sp. z o.o., ul. Sekundowa 1 (02-178) Warszawa;
 • kontaktując się telefonicznie na numer telefonu +48 22 223 15 15.

Zwracając się do nas, proszę pamiętać o podaniu nam Państwa danych kontaktowych oraz preferowanej formy i czasu kontaktu. Dzięki temu sprawniej odpowiemy na Państwa pytania i żądania.

Jeżeli nasze wyjaśnienia i działania okażą się niewystarczające lub wadliwe mogą Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Pliki cookies

Informacje ogólne

W związku z udostępnianiem zawartości serwisów internetowych stosujemy tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika. Serwery mogą odczytać te informacje przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, mogą także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies.

Informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii, które mogą być stosowane w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies ("ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika naszych serwisów internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

 • dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego;
 • dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W ramach naszych serwisów internetowych możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:

 • pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego wymagających uwierzytelnienia;
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa i wykrycia nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
 • umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
 • umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 • pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

Włączenie opcji blokowania plików cookies nie powoduje braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w naszych serwisach internetowych z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności tych wymagających logowania.

Pliki cookies mogą być zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym, a następnie wykorzystywane przez współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawców aplikacji internetowych i multimedialnych.

Opis najistotniejszych narzędzi

W trakcie emisji reklam oraz dokonywania analityki w tym obszarze posiłkujemy się narzędziami i usługami innych podmiotów. Poniżej przedstawiamy wybrane informacje na temat wykorzystywanych przez nas z usług i narzędzi, które mogą być dla Państwa istotne w zakresie ochrony Państwa danych osobowych:

Google Analytics

W naszych serwisach używamy narzędzia Google Analitycs dostarczanego przez Google Inc. („Google”) z siedzibą w USA. Jest to usługa webanalityczna, która jest wykonywana przez Google na naszą rzecz przy wykorzystaniu plików cookies. Informacje wytworzone przez pliki cookie na temat Państwa korzystania z Serwisu, których opis znajdą Państwu tutaj: https://policies.google.com/privacy?hl=pl, są przekazywane i zapisywane na serwerze Google w USA. W naszych serwisach aktywowano anonimizację adresów IP, która powoduje wcześniejsze skrócenie adresów IP użytkowników Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko wyjątkowo przekazywany będzie pełny adres IP do serwera Google w USA i tam skracany. Anonimizacja następuje bezpośrednio po odebraniu danych, jeszcze przed ich zapisaniem. Na nasze zlecenie Google dokonuje analizy statystyk w naszych serwisach, co jest też pośrednio wykorzystywane w celach reklamowych. Jedną z głównych funkcjonalności tego narzędzia jest generowanie różnego rodzaju raportów związanych ze zbieraniem danych dotyczących ruchu w serwisach, czy też możliwość tworzenia segmentów użytkowników według źródła ruchu lub zachowania w danym serwisie. Adres IP przekazywany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie będzie połączony z innymi danymi Google.

Informujemy, że mogą Państwo zapobiec zapisywaniu danych, które zostały pozyskane przy pomocy cookie oraz danych (w tym również adres IP) związanych z korzystaniem ze strony internetowej przez Google, jak również zapobiec przetwarzaniu takich danych przez Google poprzez pobranie i zainstalowanie dostępnej pod następującym linkiem wtyczki przeglądarki: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Korzystanie z Google Adwords Conversion Tracking

Używamy internetowego programu reklamowego "Google AdWords" i śledzenia konwersji w ramach Google AdWords. Google Conversion Tracking jest usługą analityczną Google Inc. w USA ("Google"). Po kliknięciu na reklamę wyświetlaną przez Google, na komputerze użytkownika zapisywany jest plik cookie śledzący konwersję. Pliki te tracą ważność po 30 dniach, nie zawierają żadnych danych osobowych i w związku z tym nie są wykorzystywane do identyfikacji osobistej. Jeśli odwiedzają Państwo pewne strony naszego serwisu, a plik cookie jeszcze nie wygasł, Google i my możemy rozpoznać, że kliknęli Państwo na reklamę i zostali przekierowani na stronę tej reklamy. Każdy klient Google AdWords otrzymuje inny plik cookie. Oznacza to, że nie jest możliwe śledzenie plików cookies na stronach internetowych klientów AdWords. Informacje zbierane za pomocą plików cookie konwersji służą do generowania statystyk konwersji dla klientów AdWords, którzy zdecydowali się na śledzenie konwersji. Klienci widzą całkowitą liczbę użytkowników, którzy kliknęli na reklamę i zostali przekierowani na stronę z tagiem do śledzenia konwersji. Nie otrzymują oni jednak żadnych informacji, które identyfikują użytkowników. Jeśli nie chcą Państwo uczestniczyć w śledzeniu, mogą się Państwo sprzeciwić temu poprzez uniemożliwienie instalacji plików cookie poprzez odpowiednie ustawienie przeglądarki (opcja dezaktywacji). Nie będą Państwo wówczas uwzględniani w statystykach konwersji. Więcej informacji oraz politykę prywatności Google można znaleźć pod adresem: http://www.google.com/policies/technologies/ads/).

Wtyczki społecznościowe

W niektórych naszych serwisach stosujemy tzw. wtyczki społecznościowe do mediów społecznościowych takich jak Facebook, Google+ i Twitter. Za pomocą tych wtyczek mogą się Państwo podzielić poszczególnymi treściami ze znajomym z danych portali społecznościowych lub je polecić.

Informujemy, że przy korzystaniu z tych wtyczek społecznościowych, jak np. przycisk Facebook „Lubię to”, przycisk Google+ lub Twitter, mogą zostać w niżej opisany sposób pobrane dane osobowe przez te portale społecznościowe.

Jeśli przeglądają Państwo nasze serwisy, w których zintegrowana jest wtyczka społecznościowa danego serwisu społecznościowego serwis ten otrzymuje m.in. informacje, że odwiedzili nas Państwo z danego adresu IP lub ID urządzenia. Następuje to niezależnie od tego, czy są Państwo w danym momencie zalogowani lub w ogóle zarejestrowani w danym serwisie społecznościowym.

Jeżeli odwiedzają Państwo nasz serwis będąc jednocześnie zalogowanym w danym serwisie społecznościowym, serwis społecznościowy automatycznie przyporządkowuje Państwa odwiedziny na stronie do Państwa profilu w tym serwisie. Również gdy skorzystają Państwo z wtyczek społecznościowych i np. polecą jakąś treść, serwis społecznościowy może przyporządkować te informacje do Państwa profilu. Jeśli nie chcą Państwo, aby serwis społecznościowy przypisał Państwa wizytę w naszym serwisie do Państwa konta użytkownika, wówczas powinni się Państwo wylogować z danego serwisu społecznościowego na czas korzystania z naszych serwisów.

Wyjaśniamy, że dane pobierane w związku z wtyczkami społecznościowymi mogą zostać wymieniane jedynie pomiędzy Państwa wyszukiwarką a operatorem portalu społecznościowego. Nie posiadamy żadnej wiedzy o treści pobieranych i przekazywanych danych. Z tego powodu polecamy Państwu zapoznanie się z politykami prywatności poszczególnych operatorów serwisów społecznościowych.

Na naszych serwisach stosowany jest m.in. tzw. przycisk „Lubię to” spółki Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland. Politykę prywatności Facebooka znajdą Państwo pod adresem: https://www.facebook.com/policy.php.

Mogą Państwo skorzystać również z usługi Twitter spółki Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600,0San Francisco, CA 94107; politykę prywatności mogą Państwo znaleźć pod adresem: http://twitter.com/privacy.

Stosujemy także przycisk Google+, który jest obsługiwany przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Odpowiednią politykę prywatności znajdują Państwo pod adresem: http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html.

8. Bezpieczeństwo

W celu ochrony Państwa danych wdrożyliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, żeby chronić Państwa dane przed nieuprawnionym ujawnieniem i dostępem, przed przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem oraz ich utratą. Zastosowane przez nas środki podlegają regularnym przeglądom i będą dostosowywane do aktualnego stanu techniki.

Bardzo prosmy Państwa o zachowanie w poufności wszelkich Państwa danych do logowania oraz haseł dostępu.

9. Zmiany Polityki Prywatności

W przypadku wprowadzenia przez nas nowych produktów lub usług, zmiany procedur internetowych, dalszego rozwoju technologii bezpieczeństwa Internetu, czy też zmian prawnych Polityka Prywatności będzie musiała ulegać zmianom. Z tych względów zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia niniejszej Polityki Prywatności w zależności od potrzeb. Zmiany opublikujemy tutaj. W związku z tym prosimy by regularnie odwiedzali Państwo tę stronę internetową, aby dowiedzieć się o aktualnym statusie Polityki Prywatności.