Informacja o realizowanej w 2021 r. strategii podatkowej Porsche Inter Auto Polska sp. z o.o.

Informacja o realizowanej strategii podatkowej dotycząca działalności Porsche Inter Auto Polska sp. z o.o., (dalej: „PIA PL” lub „Spółka”) została sporządzona i podana do publicznej wiadomości na podstawie art. 27c ust. 2 w związku z art. 27c ust. 1 w związku z art. 27b ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. 2022, poz. 2587 ze zmianami).

PIA PL jest dealerem prowadzącym sieć salonów samochodowych. Spółka jest właścicielem ponad 20 salonów znajdujących się m.in. w Krakowie, Poznaniu, Rybniku, Sosnowcu, Katowicach, Tychach oraz w Warszawie. W salonach PIA PL kupić można samochody marek: Volkswagen, Audi, Škoda, Bentley, Lamborghini, Porsche, Volkswagen Samochody Użytkowe oraz Seat (w przypadku samochodów używanych). Wszystkie salony oferują kompleksowy pakiet usług serwisowych, finansowych, sprzedaż samochodów używanych oraz sprzedaż akcesoriów wszystkich wyżej wymienionych marek.

PIA PL z siedzibą główną w Warszawie jest podmiotem należącym do koncernu Volkswagen AG w Wolfsburgu (Niemcy) od momentu, w którym przedsiębiorstwo Porsche Holding GmbH, Salzburg (Austria) (dalej: Porsche Holding), zostało włączone do koncernu Volkswagena jako 100% spółka zależna.

W całej Grupie Volkswagen, w tym PIA PL, obowiązuje Kodeks postępowania Grupy Volkswagen / Porsche Holding (Code of Conduct), obejmujący także zasady i rekomendacje w zakresie postępowania w obszarze ceł i podatków. Kodeks postępowania przyczynia się do promowania należytego i odpowiedzialnego postępowania. Dzięki praktycznym przykładom, Kodeks służy wsparciem i poradami w codziennej pracy, a ponadto pomaga dostrzegać błędy i szybko na nie reagować.

W całej Grupie Volkswagen, w tym PIA PL, obowiązuje Kodeks postępowania Grupy Volkswagen / Porsche Holding (Code of Conduct), obejmujący także zasady i rekomendacje w zakresie postępowania w obszarze ceł i podatków. Kodeks postępowania przyczynia się do promowania należytego i odpowiedzialnego postępowania. Dzięki praktycznym przykładom, Kodeks służy wsparciem i poradami w codziennej pracy, a ponadto pomaga dostrzegać błędy i szybko na nie reagować.

W ramach Grupy Volkswagen wdrożono także koncernową politykę podatkowo-celną (Volkswagen AG Policy on Taxation and Customs Duties), z którą zgodne powinny być strategie podatkowe poszczególnych spółek wchodzących w skład Grupy. Działając na arenie międzynarodowej, Grupa jest narażona na stale zmieniające się otoczenie biznesowe. Wymaga to wdrożenia jednolitych zasad i polityk w całej Grupie, stanowiących podstawę codziennej pracy działów podatków. Polityka podatkowa Grupy obejmuje trzy zasadnicze filary:

 1. Podatki i cła – należyte wypełnianie obowiązków i raportowanie
 2. Zarządzanie podatkami i cłami
 3. System zarządzania ryzykiem

Grupa i jej spółki zależne przestrzegają przepisów dotyczących podatków i ceł, a także przepisów dotyczących handlu zagranicznego we wszystkich krajach, w których prowadzą działalność gospodarczą. W szczególności celem jest terminowe złożenie wszelkich deklaracji podatkowych i celnych wraz z całą niezbędną dokumentacją oraz zapewnienie terminowej zapłaty związanych z nimi podatków i ceł oraz dodatkowych opłat. Grupa i jej spółki zależne nie prowadzi agresywnych działań w zakresie planowania podatkowego, gdyż mogłoby to powodować zagrożenia dla reputacji Grupy Volkswagen. Osoby odpowiedzialne za sprawy podatkowe utrzymują dobre relacje z organami podatkowymi i celnymi, zgodnie z zasadami dobrego obywatelstwa korporacyjnego. System zarządzania ryzykiem pomaga zapewnić zaś, że podatki i cła są prawidłowo wykazane w rocznych sprawozdaniach finansowych oraz że określone standardy są należycie monitorowane. Departament Podatków Korporacyjnych i Departamenty Podatków spółek z Grupy monitorują przestrzeganie obowiązków informacyjnych swoich spółek w regularnych odstępach czasu. Ten proces monitorowania jest wspierany przez regularne przeglądy podatkowe. Spółki z Grupy zobowiązane są do aktywnego wypełniania obowiązków sprawozdawczych wynikających z systemu zarządzania ryzykiem.

Strategia podatkowa PIA PL jest zgodna z wytycznymi obowiązującymi w koncernie Volkswagen.

 1. Informacje o stosowanych przez Spółkę procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie

  PIA PL prowadzi działalność w sposób etyczny, kierując się zasadami grupowymi, przyjmując, że zachowanie uczciwości i rzetelności jest nieodzownym atrybutem działalności wykonywanej przez Spółkę. W swojej działalności PIA PL kładzie duży nacisk na odpowiedzialność korporacyjną. Odpowiedzialne administrowanie i wypełnianie obowiązków, w tym obowiązków podatkowych, PIA PL uważa za swój obowiązek w ramach wykonywanej działalności. PIA PL przestrzega obowiązującego prawa, w tym przepisów podatkowych, w rozumieniu art. 3 pkt 2 Ordynacji podatkowej, z uwzględnieniem ich prawidłowej wykładni i praktyki stosowania.

  Biorąc pod uwagę skalę działalności, wielkość zobowiązań podatkowych Spółki, a także zmienność otoczenia prawno-podatkowego, mogą jednak, od czasu do czasu, pojawiać się wątpliwości i wynikające z nich ryzyka związane z interpretacją przepisów prawa podatkowego, z uwagi na ich skomplikowany charakter. PIA PL stale monitoruje zmiany w przepisach. Niektóre złożone kwestie są konsultowane przez zewnętrznych, niezależnych, uznanych i renomowanych doradców podatkowych oraz, gdy jest to możliwe i konieczne, w drodze korespondencji z odpowiednimi organami podatkowymi (np. korzystanie z interpretacji).

  W przypadku zidentyfikowania ryzyka podatkowego, PIA PL podejmuje działania mające na celu ograniczenie tego ryzyka. Zarządzanie ryzykiem podatkowym ma na celu ochronę reputacji Spółki oraz całej Grupy i jest realizowane poprzez:

  • przestrzeganie obowiązujących przepisów z uwzględnieniem ich prawidłowej wykładni i praktyki stosowania oraz płacenie należnych podatków i innych należności publicznoprawnych,
  • ograniczanie ryzyka podatkowego poprzez monitoring otoczenia regulacyjnego i korzystanie z usług renomowanych doradców zewnętrznych. W związku z tym analizowane są zmiany przepisów podatkowych oraz nowo wprowadzane regulacje, które mają wpływ na działalność PIA PL,
  • ścisłe monitorowanie kontroli i sporów podatkowych.

  W Spółce obowiązują następujące procedury i wytyczne w zakresie realizacji procesów dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie:

  • System Zarządzania Zgodnością w zakresie Podatków (Tax Compliance Management System – TAX CMS) – obowiązujący w całej grupie Porsche Holding,
  • Procedura Sprzedaży nowego samochodu marki Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Bentley, Lamborghini do klienta zagranicznego (uwzględniająca wynikające z tego obowiązki podatkowe i celne),
  • Najlepsze praktyki w zakresie prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu.

 2. Informacje o stosowanych przez Spółkę dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej

  W 2021 r. PIA PL nie stosowała form dobrowolnej współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej, w szczególności nie były zawierane umowy o współdziałanie ani porozumienia podatkowe.

 3. Informacje odnośnie do realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej, z podziałem na podatki, których dotyczy

  Zgodnie z informacji wskazanymi w pkt 1 PIA PL przestrzega obowiązującego prawa, w tym przepisów podatkowych, w rozumieniu art. 3 pkt 2 Ordynacji podatkowej, z uwzględnieniem ich prawidłowej wykładni i praktyki stosowania.

  W 2021 r. PIA PL nie przekazała Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej żadnej informacji o schemacie podatkowym na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 maja 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw.

 4. Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki, w tym podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej.

  Transakcje z podmiotami powiązanymi zawierane przez PIA PL w 2021 r., których wartość przekroczyła 5% sumy bilansowej, ustalonej na podstawie zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki za 2021 r., to:

  1. transakcje towarowe i usługowe, tj.:
   • zakup pojazdów nowych i używanych od 4 powiązanych kontrahentów z Polski, Austrii i Niemiec,
   • zakup części do pojazdów od 3 podmiotów powiązanych z Polski, Włoch i Wielkiej Brytanii,
   • sprzedaż pojazdów do 2 powiązanych kontrahentów z Polski,
   • otrzymanie bonusów handlowych od 3 powiązanych kontrahentów z Polski, Wielkiej Brytanii i Włoch,
   • sprzedaż usług serwisowych i części do 12 powiązanych kontrahentów z Polski, Niemiec (w tym oddział w Polsce), Włoch i Wielkiej Brytanii,

  2. transakcje finansowe, tj.:
   • korzystanie z finansowania udzielonego przez podmiot powiązany z Austrii oraz Niemiec (oddział w Polsce),
   • uczestnictwo w systemie cash-poolingu.

 5. Informacje o planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

  W 2021 r. PIA PL nie prowadziła ani nie planowała prowadzenia działań restrukturyzacyjnych, które mogłyby wpłynąć na wysokość jej zobowiązań podatkowych lub zobowiązań podatkowych podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

 6. Informacje o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie:

  a. ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej

  W 2021 r. PIA PL nie składała wniosków o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej.

  b. interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej

  W 2021 r. PIA PL nie składała wniosków o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego.

  c. wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku od towarów i usług

  W 2021 r. PIA PL nie składała wniosków o wydanie wiążącej informacji stawkowej.

  d. wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym

  W 2021 r. PIA PL nie składała wniosków o wydanie wiążącej informacji akcyzowej.

 7. Informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej

  W 2021 r. PIA PL nie dokonywała żadnych rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w państwach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej.